• Huvudsponsorer

Kallelse till årsmöte

21 maj 2018 08:00
Medlem

Medlemmar i HV71 kallas till årsmöte måndag 18 juni kl 18.00 i Restaurang Cezar.


Datum: 18 juni
Tid: 18:00
Plats: Restaurang Cezar, Kinnarps Arena

Handlingar finns tillgängliga på HV71:s kansli en vecka före årsmötet.

Föredragningslista vid HV71:s årsmöte 2018
Torsdagen den 18 juni, kl 18.00, Kinnarps Arena – Restaurang Cezar

 1. Mötets öppnande.

 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av föredragningslista.

 7. Framläggande av:
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, VD-rapport
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret.

 9. Beslut om fastställande av årsredovisningen.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av medlemsavgifter.

 12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för säsongen 2018–2019.

 13. Motioner inkomna i rätt tid.

 14. Förslag från styrelsen.

 15. Fastställande av antal ledamöter till styrelsen.

 16. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

 17. Val av:
  a) Styrelsens ordförande mandattid 1år.
  b) Ledamöter av styrelsen mandattid 2år.
  c) Två revisorer mandattid 1år.
  d) Ledamöter i valberedning mandattid 1år.

 18. Delegeras till styrelsen att utse representanter i:
  a) HV71 Elitishockey AB styrelse mandattid 1 år.
  b) HV71 Fastighets AB styrelse mandattid 1 år.

 19. Utmärkelser och stipulationer.

 20. Övriga frågor.

 21. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till årsmötet finns här

Föreningens stadgar finns att läsa här