• Huvudsponsorer

Välkommen på årsmöte

19 juni 2019 08:57
medlem

Ikväll är du som medlem i HV71 välkommen på årsmöte i Kinnarps Arena. Vi ses kl 18:00 i Restaurang Cezar!


Föredragningslista vid HV71:s årsmöte 2019
Onsdagen den 19 juni, kl 18.00, Kinnarps Arena – Restaurang Cezar

 1. Mötets öppnande

 2. Parentation

 3. Fastställande av röstlängd för mötet

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 5. Val av protokolljusterare och rösträknare

 6. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

 7. Fastställande av föredragningslista

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret

 9. Revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisningen samt styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

 10. Fastställande av årsredovisningen

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och klubbdirektören för den tid revisionen avser

 12. Fastställande av medlemsavgifter

 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskapsår

 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen under det kommande verksamhets/räkenskapsåret

 16. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.

 17. Val av a. Föreningens ordförande för en tid av ett år

b. halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år

c. Föreningens revisor för det kommande verksamhets/räkenskapsåret

d. minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

e. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

f. Delegeras till styrelsen att utse styrelse i HV71 Elitishockey AB samt HV71 Fastighets AB

 1. Övriga frågor

 2. Utmärkelser och stipulationer

 3. Mötet avslutas

Normalstadgar för den ideella föreningen HV71