• Huvudsponsorer

Kallelse till årsmöte

10 maj 2017 14:00
medlem

Medlemmar i HV71 kallas till årsmöte torsdag 15 juni kl 18.00 i Restaurang Cezar.


Datum: 15 juni
Tid: 18:00
Plats: Restaurang Cezar, Kinnarps Arena

Handlingar finns tillgängliga på HV71:s kansli en vecka före årsmötet.

Föredragningslista vid HV71:s årsmöte 2017 den 15 juni, kl 18.00, Kinnarps Arena – Restaurang Cezar

 1. Mötets öppnande (parentation).
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Framläggande av:
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, VD-rapport
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för säsongen 2016-2017.
 13. Motioner inkomna i rätt tid / förslag från styrelsen.
 14. Val av:
  a) Styrelsens ordförande, mandattid 1 år
  b) Ledamöter av styrelsen, mandattid 2 år
  c) Två revisorer, mandattid 1år
  d) Ledamöter i valberedning, mandattid 1 år
 15. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 16. Delegeras till styrelsen att utse representanter i:
  a) HV71 Fastighets AB styrelse, mandattid 1 år b) Ordförande/Sammankallande i övrigt
  förekommande kommittéer/organ, mandattid 1 år
 17. Val av ombud till möten.
 18. Utmärkelser och stipulationer.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötet avslutas.

Föreningens stadgar finns att läsa här