• Huvudsponsorer

HV71 kallar till extra årsmöte

3 april 2018 13:02
Pressmeddelande

Styrelsen i HV71 kallar till extra årsmöte med förslag till omstrukturering och nya stadgar i HV71.


HV71 styrelse föreslår till det extra årsmötet en omstrukturering för att anpassa föreningens verksamhet till förändrade förutsättningar på skatteområdet. Efter en utredning gjord av föreningens styrelse med bistånd av specialister och i dialog med våra revisorer aktualiseras förändringsbehoven. För att kunna utveckla föreningen och Kinnarps Arena på bästa sätt krävs därför att elitverksamheten bolagiseras. En ny organisationsstruktur föreslås där ett nytt bolag tillförs parallellt med HV71 Fastighets AB. Samtliga dotterbolag kommer att till 100% ägas av HV71, därmed förändras inte medlemmarnas möjlighet till inflytande.

Till HV71 Elitishockey AB kommer föras personal och tillgångar hörande till herrlag, damlag och juniorlag.

HV71 styrelse föreslår också en uppdatering av stadgarna med anpassning till Riksidrottsförbundets senaste stadgar samt med en anpassning kopplat till ovan planerad omstrukturering i föreningen.

Förslaget innebär att den ideella verksamheten (ungdomsverksamheten) finns i föreningen och affärsverksamheten organiseras i bolag. Den främsta anledningen till detta är att bibehålla avdragsrätten för moms för kommande investeringar i arenan.

Årsmötet kommer att hållas i Kinnarps Arena den 25 april kl 18:00 i Restaurang Cezar och i samband med det extra årsmötet kommer HV71 att ha ett medlemsmöte för att svara på medlemmarnas frågor.

Föredragningslista vid HV71:s extra årsmöte Onsdagen den 25 april, kl 18.00,Kinnarps Arena - Restaurang Cezar

  1. Mötets öppnande.

  2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  6. Fastställande av föredragningslista

  7. Framläggande och beslut gällande: a) Styrelsens förslag till ny organisationsstruktur b) Styrelsens förslag om överflyttning av elitverksamheten (herrlag, damlag och juniorlag) till HV71 Elitishockey AB c) Styrelsens förslag till nya stadgar.

  8. Mötet avslutas.